موزۀ هنر متروپلیتن (The Metropolitan Museum of Art) گالریهای بازسازی شدۀ هنر سرزمینهای عرب، ترکیه، ایران، آسیای مرکزی، و آسیای جنوبی متاخر گشایش: ۱ نوامبر ۲۰۱۱

باز گشایی‌ ۱۵ ۀ گالریهای نمایشی جدید هنر سرزمینهای عرب، ترکیه، ایران، آسیای مرکزی، و آسیای جنوبی متاخر در روز ۱ نوامبر در محل موزۀ هنر متروپلیتن  نیویورک به عمل در خواهد آمد. این گالریهای توسعه یافته، با ابتکارات تازه و تعمیرات کامل، محل مجموعۀ معروف  هنر اسلامی موزۀ متروپلیتن میباشد که یکی‌ از بهترین و جامع ترین مجموعه ها از نوع خود در دنیا است. ویژهگیهای طرح در این محل جدید تنوع و ارتباط بین فرهنگ های مختلف را به طرزی برجسته نشان میدهد؛ ورودیهای متعدد به بازدید کنندگان اجازه میدهد تا به گالریها را از دیدگاه های متفاوت مشاهده کنند.

“باز شدن این گالریهای فوق العاده هدف ما را به عنوان یک موزۀ جامع تاکید می‌کند و فرصت استثنا ئی میدهد که عظمت و پیچیدگی هنر اسلامی و  فرهنگ آن را در این موقعیت حساس در دنیا نشان دهیم،”  توماس پ. کمبل، مدیر موزۀ متروپلیتن، گفت: “این ۱۵ گالری جدید دورۀ تمدن اسلامی را در طول ۱۳ قرن، از خاور میانه تا آفریقای شمالی‌، اروپا، و آسیای مرکزی و جنوبی، به ترتیب ردیابی میکند. این جهتیابی جدید جغرافیایی یک نظر اصلاحی بر این مجموعۀ پراهمیت اسلام را نشان میدهد، و این که عظمت اسلام تنها یک بیان یکپارچۀ هنری راایجاد نکرد، بلکه با یک ارتباط وسیع جغرافیایی در طول قرنها باعث تغییر و نفوذ فرهنگی‌ در بسیاری از نقاط جهان بوده است. بازدیدکنندگان متوجه خواهند شد که گالریها پر از کارهای هنری با شکوه است که چندگانگی رسوم اسلامی را، همراه با لقاح متقابل نظرها و فرمهای هنری که میراث فرهنگی‌ مشترک ما را  شکل داده است، فرا میخواند.” شیلا کنبی، متصدی پتی کدبی برچ، و مسئول بخش هنرهای اسلامی، گفت: “با وجود اینکه گالریهای ما نمایانگر قلمرو عظیمی در طول یک زمان طولانی است، کارهای هنری متفاوتی که در اینجا به نمایش گذاشته شده در چند مورد بخصوص مشابه هستند. اولین تشابه آنها استفادۀ وسیع از نوشتار عربی‌ است، که نتیجۀ آن نمونه های استثنایی  خوشنویسی میباشد – بیشتر در رسانه های متعارف، مانند فلزکاری یا عناصر معماری – و موفقیتهای باذوق در هنرهای مربوط به کتاب آرایی. عشق عمیقی به تزئین معمولا از طریق شکلهای  هندسی ظریف پیچیده که برای ما در پارچه، چوب کاری و کاشی کاری بسیار آشنا هستند ابراز میشود. نمونه های بسیاری از اشیای لوکس که محصول حمایت شاهان بوده موجود است. در هر رشته ای که به کار برده شده، تخصص فنی‌ اعلا همیشه آشکار است. از آنجا که اشیای داخل گالریهای ما غالبا غیر مذهبی‌ هستند، می‌توان آنها را، صرفنظر از سابقۀ بیننده، برای استفادۀ ذاتی شان و زیبایی  خارق العاده شان تحسین کرد.”

این مجموعه بیش از ۱۲۰۰۰ کار هنری دارد که از اسپانیا  در غرب تا هند  در شرق را در بر میگیرد.  حدود ۱۲۰۰ کار هنری از همه نوع در همه زمان به نمایش گذاشته خواهد شد، که نمایشگر تمام نواحی اصلی‌ و سبکهای هنری از قرن هفتم به بعد است. کار های مهمی‌ که از انجمن هیسپنیک آمریکا به قرض گرفته شده به نمایش گذاشته میشود. (نمایشهای پارچه و کارهای روی کاغذ زود به زود عوض خواهند شد چون این نوع مواد به نور حساسیت دارند.)

Read more >>